Sklep internetowy Drukarnia Wydruk

pomiń, przejdź do treści pomiń, przejdź do szybkich linków

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określający zasady współpracy pomiędzy Drukarnią a Klientem, który korzysta ze sklepu internetowego www.drukarniawydruk.pl
2. Właściciel sklepu internetowego www.drukarniawydruk.pl to:
Drukarnia Wydruk J. i B. Baran Sp.j.
40-750 Katowice
ul. T. Boya Żeleńskiego 108
NIP: 634-02-57-971

Regon: 271077886
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 23591

Nazywany dalej Drukarnią
3. Warunki niniejszego Regulaminu mówią o prawach i obowiązkach Klienta sklepu internetowego, korzystającego z usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.
4. Usługi sklepu internetowego to wykonywanie zamówień poligraficznych zgodnie z wymaganiami Klienta określonymi w plikach i dodatkowych materiałach przesłanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
5. Sklep internetowy www.drukarniawydruk.pl przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
6. Gdyby Klientem Sklepu chciała być osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to warunki wykonywania dla niej usług uzgadniane są podczas indywidualnych ustaleń. Takie usługi muszą zostać zlecone w formie wymiany korespondencji przez strony, a nie poprzez sklep internetowy.


§2 Definicje

1. Sklep internetowy – Serwis internetowy Drukarni, który działa pod adresem : www.drukarniawydruk.pl
2. Klient - konsument posiadający konto w serwisie oraz korzystający z usług Drukarni poprzez sklep internetowy.
3. Drukarnia - Drukarnia Wydruk J. i B. Baran Sp.j. - administrator i właściciel sklepu internetowego www.drukarniawydruk.pl
4. Konto – panel Klienta prowadzony pod unikalną nazwą ( login ) i zabezpieczony hasłem. Gromadzone są tu dane Klienta o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach systemu.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży oraz szczegółowo określające rodzaj i ilość towarów lub usług.
6. Dzień realizacji zamówienia - dzień, w którym wykonane zamówienie jest gotowe do odebrania w magazynie drukarni lub zostaje wysłane do Klienta
7. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie oprócz dni wolnych od pracy, w które przypada święto państwowe, a które zostały ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmianami (Dz.U. 1951 Nr 4, poz.28, z późn. zm.)


§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Korzystanie ze sklepu internetowego, zwłaszcza rejestracja oraz złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie internetowym należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co prowadzi do utworzenia konta Klienta.
3. Klient może po zalogowaniu w każdej chwili zaktualizować dane wprowadzone podczas tworzenia konta w ustawieniach konta.
4. Drukarnia ma prawo usunąć konto Klienta oraz ograniczyć dostęp do całości lub części jej zasobów ze skutkiem natychmiastowym, zwłaszcza gdy Klient:
a) nie przestrzega Regulaminu
b) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich
c) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
d) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z internetu albo godzących w dobre imię Drukarni e) utracił status przedsiębiorcy


§4 Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym składać może wyłącznie Klient zarejestrowany, który posiada w nim aktywne konto.
2. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po spełnieniu wszystkich poniższych wymogów:
a) zamówienie zawiera wszystkie dane wymagane do jego realizacji
b) pliki związane z zamówieniem spełniają wymogi technologiczne znajdujące się na stronie www.drukarniawydruk.pl
c) dokonano zapłaty za zamówienie zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie płatności
3. Drukarnia zobowiązuje się do rzetelnego wykonania powierzonego zlecenia.


§5 Materiały do druku (pliki)

1. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przekazanych przez Klienta do druku.
2. Materiały przekazane przez Klienta nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani też praw osób trzecich. Klient oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa z zakresu praw autorskich, praw pokrewnych i inne prawa własności intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i inne w odniesieniu do wszelkich materiałów dostarczonych do Drukarni - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
3. Pliki przesłane do druku muszą być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Drukarnię na stronie www.drukarniawydruk.pl
4. W przypadku błędów merytorycznych lub błędów wynikających z nieprawidłowego przygotowania plików do druku nie będzie podstaw do złożenia reklamacji.
5. Drukarnia standardowo nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Może to uczynić na życzenie Klienta za dodatkową opłatą. Dokonane wówczas przez Drukarnię korekty w materiałów są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Po otrzymaniu od Klienta tejże akceptacji przez sklep internetowy www.drukarniawydruk.pl rozpoczyna się czas realizacji zamówienia.
6. Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Klientów. Są one automatycznie usuwane z serwerów FTP po 30 dniach.


§6 Zasady dotyczące składania zamówienia

1. Aby poprawnie złożyć zamówienie należy:
a) wejść na stronę www.drukarniawydruk.pl
b) zarejestrować się poprzez założenie konta
c) dokonać wyboru produktu
d) określić parametry produktu
e) w oparciu o wyświetlane komunikaty złożyć zamówienie
2. Klient zamawia produkty przez dodanie ich do koszyka. Zostanie wtedy przekierowany na stronę Portalu, gdzie potwierdza zawartość koszyka, wybiera rodzaj płatności i dostawy oraz podaje adres, na który ma być dostarczona przesyłka z Zamówieniem.
3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail umowę sprzedaży oraz podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie następujące informacje:
a) produkt i numer Zamówienia
b) czas realizacji zlecenia - liczony jest on od chwili poprawnie złożenia Zamówienia zgodnie z §4 pkt 2, o czym Klient jest informowany pocztą e-mail
c) całkowitą kwotę do zapłaty za zamówione produkty razem z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami dodatkowymi, jeśli miały miejsce
d) adres dla dostawy przesyłki i termin jej dostarczenia
e) wybraną przez Klienta metodę płatności oraz sposób dostawy
4. W przypadku zamówień spoza oferty sklepu internetowego, termin realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie.
5. Zamówienia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu zostaną anulowane oraz usuwane z systemu w ciągu 14 dni.
6. Nie ma możliwości anulowania opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.
7. Nie ma możliwości zmiany parametrów wykonywanego zlecenia po spełnieniu wszystkich warunków oraz nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – w tym również w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta z uwagi na brzmienie przepisu art.38, pkt 3.
8. Zamówienie wykonane w wariancie „za pobraniem”, którego odebrania od kuriera Klient odmówił, oczekiwać będzie na osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Drukarni przez okres 14 dni. Równocześnie Drukarnia podejmie w stosunku do Klienta działania zmierzające do egzekwowania przysługujących jej roszczeń. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w terminie 14 dni to Zamówienie traktuje się jako wykonane. W takiej sytuacji forma płatności ulega zmianie na płatność przelewem. Niezbędna jest wtedy korekta dokumentów księgowych wystawionych przez Drukarnię w związku z Zamówieniem. Zapłata za zrealizowane Zamówienie staje się wymagalna z dniem, w którym Klient powinien odebrać towar.
Drukarnia oświadcza,iż nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie ani uszkodzenie powyższego towaru przechowywanego przez dostawcę.
9. Zamówienia przyjmowane są w Sklepie internetowym 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeżeli spełniają wymogi Regulaminu to:
a) złożone do godziny 15.30 w dniu roboczym przekazywane są do realizacji tego dnia
b) złożone po godzinie 15.30 są przekazywane do realizacji następnego dnia
c) złożone w dniu nie będącym dniem roboczym są przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym następującym po nim.


§7 Płatności

1. Klienci sklepu internetowego mogą skorzystać z poniższych sposobów płatności:
a) płatność realizowana na zasadach przedpłaty całej wartości Zamówienia poprzez płatność online dokonana dzięki serwisowi …
b) przelew na konto Drukarni na podstawie wystawionej faktury proforma -- Zamówienie trafia do realizacji po zaksięgowaniu kwoty na koncie Drukarni, zwykle do 48 godzin
c) za pobraniem – płatność w formie gotówki pobiera kurier przy dostarczeniu towaru
2. Faktura za zamówione produkty jest dostępna w formie elektronicznej w zakładce konta Klienta. Drukarnia informuje, że tak pobrana faktura nie jest fakturą elektroniczną (e-fakturą) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania w formie elektronicznej, a także przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 2005r. Nr 133, poz.1119), a także Ustawy z 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001r. Nr 130, poz.1450 z późn. zm.).
3. Klienci posiadający status Partnera, który nadawany jest indywidualnie przez Drukarnię, realizują płatności na zasadach ustalonych indywidualnie.


§8 Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamacje w przypadku stwierdzenia:
a) niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem
b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, jeżeli uszkodzenie to zostało stwierdzone w chwili dostawy w obecności kuriera i potwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz kuriera
2. Reklamacje zgłasza się drogą mailową na adres info@drukarniawydruk.pl
3. Termin składania reklamacji to 7 dni od odbioru przedmiotu Zamówienia.
4. Na żądanie Drukarni Klient musi odesłać na swój koszt całość Zamówienia, w skład którego wchodzą reklamowane produkt, na adres Drukarni. W sytuacji nie otrzymania całości Zamówienia reklamacja będzie rozpatrzona negatywnie.
5. Reklamacja złożona po wyznaczonym terminie oraz niespełniająca powyższych wymogów nie będzie rozpatrzona.
6. Reklamacje rozpatruje się w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
7. Drukarnia poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.
8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Drukarnia usunie wady lub ponownie wykona przedmiot zamówienia albo zwróci koszt wadliwych produktów według swojego uznania. W tej sytuacji koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta poniesie Drukarnia.


.§9 Odpowiedzialność Drukarni

1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść, formę oraz jakość produktu w sytuacji, gdy w treści przesłanych przez Klienta plików były błędy lub pliki te nie spełniały wymogów stawianych przez Drukarnię
b) opóźnienie w realizacji Zamówienia będące skutkiem działań Klienta, zwłaszcza z powodu niepoprawnie złożonego Zamówienia.
2. Podstawą do złożenia reklamacji nie może być porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką przedstawianą na monitorze. Spowodowane jest to bowiem różnicami technologicznymi, wynikającymi ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów (przestrzeń barwna RGB) a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK).
3. W przypadku kiedy podstawą reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta to warunkiem złożenia reklamacji jest fakt dostarczenia przez Klienta jeszcze przed drukiem wzorca wykonanego techniką cyfrową tzw. certyfikowanego proofa.
4. Reklamacji nie podlega treść merytoryczna produktów.
5. Reklamacja nie może mieć miejsca w przypadku, gdy pliki dostarczone przez Klienta zawierały błędy. Drukarnia nie dokonuje korekt w tych plikach. Usługa taka jest dostępna tylko na wyraźne życzenie Klienta za dodatkową opłatą.
6. Reklamacji nie podlegają zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 punktów oraz nieznaczne ubytki albo naddatki w druku, wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.
7. Odchylenia dopuszczalne w procesie produkcyjnym:
a) tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki
b) tolerancja do 1 mm przy perforacji – odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania
c) tolerancja do 1 mm przy falcowaniu i bigowaniu – odchylenia złamu od nominalnej linii jego usytuowania
d) tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych
e) różnice kolorystyczne między wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Klienta, jeżeli nie skorzystał on z usługi wykonania i akceptacji proofa przed drukiem
f) różnice ilościowe pomiędzy zamówionym a dostarczonym Klientowi produktem nieprzekraczające +/- 5 % zamówionej ilości
g) różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK oraz kolorów dodatkowych PANTONE, HKS do przestrzeni barwnej CMYK
8. Wartość Zamówienia netto to górna granica odpowiedzialności Drukarni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy szkodę wyrządzono umyślnie.
9. Drukarnia ponosi odpowiedzialność jedynie za własne działania i zaniedbania. Jest zwolniona od odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz za pracę firm kurierskich dostarczających przesyłki.


§10 Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia. Zatem w przypadku ich nie podania lub nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie Drukarnia nie podejmie realizacji Zamówienia.
2. Składając Zamówienie w sklepie internetowym www.drukarniawydruk.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Drukarnia przechowuje dane dotyczące Klienta oraz przyjętych zleceń przez czas wymagany w przepisach rachunkowo-podatkowych.
3. Drukarnia zapewnia, iż podane dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych osobowych.


§11 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.drukarniawydruk.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. W przypadku powstania sporów pomiędzy Klientem a Drukarnią, strony będą dążyły do rozwiązania ich na drodze postępowania polubownego. W sytuacji braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej spory zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Drukarni.
Your suggestion

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN Ostrzeżenie
EN Sesja wygasła z powodu bezczynności
Logowanie
Utracone hasło
Rejestracja

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych - kuponów rabatowych i informacji o promocjach od DRUKARNIA WYDRUK 40-750 Katowice ul. T. Boya-Żeleńskiego 108 na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne przez od DRUKARNIA WYDRUK 40-750 Katowice ul. T. Boya-Żeleńskiego 108.

Ładowanie...
Konto nieaktywne
Rejestracja przebiegła pomyślnie
Powiadomienia
brak powiadomień
Ładowanie...